top of page

PEDAGOGISCH PROJECT

 

1. Pedagogisch project

De Leerheide … een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze worden ruw gevonden en  kunnen geslepen worden tot prachtige schitterende juwelen. Net zoals onze kinderen : één voor één diamanten die elk op hun eigen manier schitteren en ontplooien tot prachtige individuen. Op het eerste zicht lijken alle diamanten op elkaar. Maar niets is minder waar … ieder kind is uniek! Zorg dragen voor deze kinderen die ons toevertrouwd zijn, is onze kerntaak. Dit vraagt een degelijke, weldoordachte aanpak. Deze aanpak, gebaseerd op de vijf opdrachten van het katholieke basisonderwijs in Vlaanderen, is gefundeerd op de 5 bouwstenen van onze school. Waarden die doorheen heel de school leven:

Wij zijn een katholieke school.

De christelijke zingeving en beleving doordringt het schoolgebeuren. De inspiratiebron van het opvoedingsproject is Jezus Christus, daarom zijn wij ook een 'katholieke school'. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus, het Evangelie. Vanuit die boodschap proberen wij de kinderen respect bij te brengen, waarden als dankbaarheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerbied en liefde. In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Wij profileren ons als een dialoogschool : wij staan open voor andere levensvisies, voor anders- gelovigen of voor de niet-gelovigen. We zullen hen steeds respectvol benaderen en vragen dit ook van hen. Als leerkrachten proberen wij een voorbeeld te zijn in het voorleven van die waarden. Van de ouders verwachten wij dat zij, door hun kind(eren) aan onze school toe te vertrouwen, loyaal zijn t.o.v. het geheel van geloofsopvoeding die op school gegeven wordt.

We streven naar kwaliteitsonderwijs

In onze school is het leren en leven op school gericht op de

harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.

Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. Geholpen door het ordeningskader van “Zin in leren! Zin in leven!” dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen.

Specifiek werken we aan doelen volgens de ontwikkelvelden, zowel  persoons- als cultuurgebonden, uit het leerplanconcept “Zin in leren! Zin in leven!”

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen ervoor dat alles wat kinderen leren zinvol samenhangt.

We zijn er ons van bewust dat we doorheen ons onderwijs veel aandacht moeten hebben aan de TOTALE ontwikkeling van het kind, niet enkel kennis vervaardigen, ook 'SOCIALE VAARDIGHEDEN' omdat voor het verder maatschappelijk functioneren van onze kinderen deze vaardigheden erg belangrijk zullen worden. Dit proberen we onze kinderen bij te brengen door het hanteren van de deugdentaal.

Wij gaan er ook van uit dat elk kind anders is. Daarom ook gaat onze bijzondere zorg naar de kansarmen, de zwakkeren, ... De zorgcoördinator heeft hierbij een begeleidende rol.

 

Een kindvriendelijke school met een enthousiast schoolteam

We willen een kindvriendelijke school zijn:
 • waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

 • waar veel aandacht wordt besteed aan vriendelijk onthaal.

 • waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

 • waar leerkrachten en leerlingen respectvol met elkaar omgaan.

 • waar een klimaat heerst van luisterbereidheid en inspraak.

 • waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samen zijn.

 • waar men investeert in het welbevinden met respect voor de eigenheid van elk kind.

We willen een enthousiast team zijn:
 • dat zorgt voor een warm leef- en leerklimaat, zo kan men in de klas tot effectief leren komen.

 • dat tijd neemt om te praten met de kinderen en ze zo beter leert kennen.

 • dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering.

 • dat haar onderwijs koppelt aan ervaring van kinderen.

 • dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

 • dat variatie en creativiteit inbouwt in haar didactische aanpak.

 • dat in die aanpak oog heeft voor ieder kind individueel en differentieert in het lesgeven.

Werken aan een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind

We willen een warme school zijn, op maat van....
 • dit betekent voor ons dat we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school en dat we een hart hebben voor elk kind.

 • we vinden het belangrijk dat elk kind zich bij ons thuis voelt.

 • we trachten ieder kind persoonlijk te benaderen.

 • het is voor ons belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

Wij willen een zorgzame school zijn:
 • dit betekent ook dat we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind en op basis hiervan hulp bieden.

 • dat we gericht en doelbewust hulp bieden.

 • dat de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

 • dat de organisatie van de klas zo gebeurt om tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

Wij willen een "deugden" school zijn:
 • dit betekent voor ons ook dat we naast remediëring de nodige aandacht schenken aan preventie, problemen voorkomen. Wanneer kinderen zich emotioneel goed voelen, gaat het leren vanzelf.

 • rekening houden met de leefwereld van kinderen, betrokkenheid verhogen, verschillende werkvormen gebruiken, werken aan sociale vaardigheden, leren leren.

Wij willen een "kans-rijke" school zijn:
 • in ons volledige zorgbeleid is ons uitgangspunt telkens opnieuw nieuwe kansen bieden en krijgen. Leren is een proces van vallen en opstaan.

 • dit proberen we door te trekken naar zowel de kinderen als naar de ouders en leerkrachten.

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Wij willen een school zijn:
 • waar de organisatie zo is opgebouwd dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

 • waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.

Wij willen een communicatieve school zijn:
 • waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

 • het schoolbestuur belegt als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

 • de verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

 • de directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids –en werkgroepen.

 • het leerkrachtenteam werkt samen om dit schooleigen opvoedingsproject op een planmatige wijze vorm te geven.

 • wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verderzetten en uitbouwen.

 • wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholen- gemeenschap.

 • wij staan open voor initiatieven van de plaatselijke gemeenschap (parochie, gemeente, verenigingen,...)

 • we respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals die decentraal zijn vastgelegd.

 • in samenwerking met de ouders willen we komen tot een wederzijdse dialoog-bereidheid in zowel formele als informele contacten.

Tot slot : 

"In de Leerheide is leren plezant en schittert elk kind als een diamant!"

bottom of page